Search
Close this search box.
CCPU Action in Sac for a better contract

WE DID IT! United in care for family child care providers

CCPU Action in Sac for a better contract

This June, more than 2,000 family child care and home care providers took to the streets of Sacramento to demand a contract that better reflects the true cost of providing affordable, quality child care in our state.

After months of stagnant contract negotiations with the state, union siblings from Imperial County all the way up to Siskiyou County hopped on busses and made the long journey to the state capitol. We sacrificed sleep, but it was a small price to pay to ensure our voices were heard. And that’s exactly what we did! Together, we made the windows in the Capitol rattle as we chanted and marched around the Capitol and reminded our legislators what’s at stake—our children’s future.

We called on Governor Newsom to keep his promises to child care providers and made our asks clear: family child care providers need an increase in reimbursement rates, retirement benefits, accessible health care, paid time off, and the elimination of family fees.

Before the day’s end, the state legislature approved $1 billion in the state budget for family child care providers—a huge stepping stone that soon led to new tentative contract with the state that includes:
• Rate increases for subsidized children and a pathway to implement provider payment based on the actual cost of providing care
• $80 million for a historic, first-of-its-kind retirement fund
• Ongoing funding for healthcare and training
• A two-year extension of payment by enrollment, not attendance
• Modifications to the number of hours for part-time care, allowing more kids to qualify for full-time rates
• And so much more!

Our power is undeniable, especially when home care and child care providers fight side-by-side to ensure our diverse communities can grow and thrive. As we grow, we’ll continue to work hand-in-hand and raise each other up to fight for and win a better future for us all!

To learn more on the contract, visit: www.udw.org/ccpucontract


Lo Logramos! Unidos en cuidado por los proveedores de cuidado infantil

Este junio, más de 2,000 proveedores de cuidado infantil familiar y cuidado en el hogar salieron a las calles de Sacramento para exigir un contrato que refleje mejor el costo real de brindar cuidado infantil asequible y de calidad en nuestro estado.

Después de meses de negociaciones contractuales estancadas con el estado, los hermanos sindicalizados desde el condado de Imperial hasta el condado de Siskiyou se abordaron autobuses e hicieron el largo viaje hasta la capital del estado. Sacrificamos el sueño, pero fue un pequeño precio a pagar para garantizar que nuestras voces fueran escuchadas. ¡Y eso es exactamente lo que hicimos! Juntos, hicimos vibrar las ventanas del Capitolio mientras cantábamos y marchábamos a su alrededor y les recordamos a nuestros legisladores lo que estaba en juego: el futuro de nuestros hijos.

Le pedimos al gobernador Newsom que cumpliera sus promesas a los proveedores de cuidado infantil y aclaramos nuestras peticiones: los proveedores de cuidado infantil familiar necesitan un aumento en las tasas de reembolso, beneficios de jubilación, atención médica accesible, tiempo libre pagado y la eliminación de las tarifas familiares.

Antes de que terminara el día, la legislatura estatal aprobó mil millones de dólares en el presupuesto estatal para proveedores de cuidado infantil familiar, una gran ayuda que pronto condujo a un nuevo contrato tentativo con el estado que incluye:

 • Aumentos de tarifas para niños subsidiados y una vía para implementar el pago del proveedor basado en el costo real de brindar cuidado
 • $80 millones para un fondo de jubilación histórico, el primero de su tipo
 • Financiamiento continuo para atención médica y capacitación
 • Una extensión de pago de dos años por inscripción, no asistencia
 • Modificaciones a la cantidad de horas para el cuidado de medio tiempo, lo que permite que más niños califiquen para tarifas de tiempo completo
 • ¡Y mucho más!

Nuestro poder es innegable, especialmente cuando los proveedores de atención en el hogar y de cuidado infantil luchan juntos para garantizar que nuestras diversas comunidades puedan crecer y prosperar. ¡A medida que crezcamos, continuaremos trabajando juntos y ayudándonos unos a otros para luchar y ganar un futuro mejor para todos nosotros!

Para obtener más información sobre el contrato, visite www.udw.org/ccpucontract.


CHÚNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC ! Đoàn kết lo cho nhân viên giữ trẻ tại gia

Tháng Sáu này, hơn 2.000 nhân viên giữ trẻ và nhân viên chăm sóc tại gia đã xuống đường ở Sacramento để yêu cầu có một hợp đồng phản ánh đích thực chi phí của dịch vụ giữ trẻ chất lượng, với giá phải chăng ở tiểu bang.

Sau nhiều tháng trì trệ đàm phán hợp đồng với tiểu bang, các anh chị em nghiệp đoàn từ Quận Imperial đến tận Quận Siskiyou đã đi xe buýt và thực hiện cuộc hành trình dài đến thủ phủ của tiểu bang. Chúng ta đã hy sinh giấc ngủ, nhưng đó là một cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo nguyện vọng của chúng ta được lắng nghe. Và đó chính là những gì chúng ta đã làm! Cùng nhau chúng ta đã khiến các cửa sổ ở điện thủ phủ rung lên khi chúng ta hô hào cổ động và diễn hành quanh điện để nhắc nhở các nhà lập pháp về những gì đang bị đe dọa là tương lai của con cái chúng ta.

Chúng ta kêu gọi Thống đốc Newsom giữ lời hứa với nhân viên giữ trẻ và nêu rõ lời yêu cầu của chúng ta như: nhân viên giữ trẻ tại gia cần tăng tỷ lệ hoàn trả, quyền lợi hưu trí, bảo hiểm sức khỏe dễ tiếp cận, giờ nghỉ được trả lương và loại bỏ phí gia đình.

Trước cuối ngày, cơ quan lập pháp tiểu bang đã phê duyệt 1 tỷ đô la trong ngân sách tiểu bang cho nhân viên giữ trẻ tại gia —một bước tiến vỹ đại giúp sớm ký hợp đồng dự kiến mới với tiểu bang bao gồm:

 • Tăng tỷ lệ cho trẻ em được trợ cấp và lối thực hiện thanh toán cho nhân viên giữ trẻ dựa trên chi phí đích thực của dịch vụ
 • 80 triệu đô la cho quỹ hưu trí lịch sử đầu tiên thuộc loại này
 • Tài trợ liên tục cho chương trình y tế và huấn luyện
 • Gia hạn thanh toán hai năm vào lúc ghi danh, không phải lúc tham dự
 • Sửa số giờ chăm sóc bán thời gian, cho phép nhiều trẻ em hội đủ điều kiện được mức giá toàn thời gian
 • Và nhiều vấn đề khác nữa!

Không thể nào phủ nhận sức mạnh của chúng ta, đặc biệt là khi nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên giữ trẻ sát cánh tranh đấu để đảm bảo các cộng đồng đa dạng của chúng ta có thể phát triển và thịnh vượng. Khi chúng ta phát triển, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hợp tác và nâng đỡ lẫn nhau để đấu tranh và đạt lấy một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta!

Để tìm hiểu thêm về hợp đồng dự kiến, hãy truy cập www.udw.org/ccpucontract.