Search
Close this search box.

UDW Recap: April – July 2023

APRIL – Family child care providers captured a snapshot of their lives with special guest, “Flat Newsom”, and delivered pictures and notes highlighting what a fairer wage would mean to them and the children
in their care.

MAY 11 – Nearly 1,000 home care providers and allies rallied at the capitol, demanding the right to negotiate wages and benefits with the state directly, recognizing the value of their essential work. #OurCareCounts

MAY 24 – Family child care providers met with more than 60 legislators in Sacramento to ask for their support in securing a contract that would pay providers the true cost of care.

JUNE 15 – Thousands rallied at Sacramento’s capitol, urging Governor Newsom to fulfill his promise of supporting family child care providers with an updated pay rate system covering the true cost of care.

JUNE 22 – Family child care providers hosted a vigil in front of the Governor’s mansion to shed light on the disrespect and injustice they’ve endured during contract negotiations.

JULY 11 – Members throughout the state gathered for lively picnics and enjoyed the sun, delicious food, and the great company of union siblings to kick off the summer!


Resumen de Mayo — Julio
ABRIL – los proveedores de cuidado infantil familiar capturaron una instantánea de sus vidas con el invitado especial, “Flat Newsom”, y entregaron fotos y notas que destacan lo que significaría un salario más justo para ellos y los niños.
en su cuidado.

11 DE MAYO – Casi 1,000 proveedores de atención en el hogar y nuestros aliados se manifestaron en el capitolio, exigiendo el derecho a negociar salarios y beneficios directamente con el estado, reconociendo el valor de nuestro trabajo esencial. #NuestroCuidadoCuenta

24 DE MAYO – Los proveedores de cuidado infantil familiar se reunieron con más de 60 legisladores en Sacramento para pedir su apoyo para asegurar un contrato que pagaría a los proveedores el costo real del cuidado.

15 DE JUNIO – Miles de nosotros nos manifestamos en el capitolio de Sacramento, exigiendo al gobernador Newsom que cumpliera su promesa de apoyar a los proveedores de cuidado infantil familiar con un sistema de tarifas de pago actualizado que cubra el costo real de cuidado.

22 DE JUNIO – Los proveedores de cuidado infantil familiar organizaron una vigilia frente a la mansión del gobernador para llamar atención a la falta de respeto e injusticia que hemos sufrido durante las negociaciones del contrato con el estado.

11 DE JULIO – ¡Los miembros de todo el estado se reunieron para disfrutar de divertidos días de campo y disfrutaron del sol, la comida deliciosa y la gran compañía de los hermanos del sindicato para comenzar el verano!


TÓM LƯỢC TỪ THÁNG NĂM – THÁNG BẢY

THÁNG TƯ – Nhân viên giữ trẻ em tại gia đã ghi lại một hình ảnh về cuộc sống của họ với vị khách đặc biệt, “Flat Newsom”, đồng thời gửi những hình ảnh và ghi chú nhấn mạnh mức lương công bằng hơn sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với họ và những đứa trẻ họ chăm sóc.

11 THÁNG NĂM – Gần 1.000 nhân viên chăm sóc tại gia và các đồng minh đã tập hợp tại thủ đô, đòi hỏi quyền thương thảo lương bổng và quyền lợi trực tiếp với tiểu bang, đồng thời công nhận giá trị của công việc thiết yếu của họ.

24 THÁNG NĂM – Nhân viên giữ trẻ tại gia đã gặp hơn 60 nhà lập pháp ở Sacramento để yêu cầu họ hỗ trợ trong việc đảm bảo một hợp đồng sẽ trả cho nhân viên giữ trẻ chi phí chăm sóc đích thực .

15 THÁNG SÁU – Hàng ngàn người đã tập hợp tại thủ phủ của Sacramento, thúc giục Thống đốc Newsom thực hiện lời hứa hỗ trợ nhân viên giữ trẻ tại gia với một hệ thống tỷ lệ chi trả được cập nhật bao gồm chi phí chăm sóc dich thực.

22 THÁNG SÁU – Nhân viên giữ trẻ tại gia đã tổ chức một đêm không ngủ trước dinh thự của Thống đốc để làm sáng tỏ sự thiếu tôn trọng và bất công mà họ đã phải chịu đựng trong quá trình đàm phán hợp đồng.

11 THÁNG BẢY – Hội viên trên khắp tiểu bang đã tụ tập trong những buổi píc níc sôi động, tận hưởng ánh nắng mặt trời, thức ăn ngon và sự đồng hành tuyệt vời của các anh chị em nghiệp đoàn để mở đầu cho mùa hè!