Search
Close this search box.
UDWA News Post

Fighting for better IHSS wages and benefits

Good news for my fellow IHSS providers!
Thanks to our determination and hard work, lawmakers passed a state budget that moves us even closer to statewide bargaining, creating a pathway toward better wages and dignity for IHSS providers! The budget mandates that the Department of Social Services (DSS) create a plan for implementing a better system for IHSS bargaining, due January 1, 2025. This is the next step in a multi-year process toward winning statewide bargaining for IHSS providers.
The budget also includes additional funding to increase access to IHSS for children with disabilities, and extends funding for the IHSS Career Pathways program through the end of 2024.
And the good news doesn’t stop there!
The budget also includes an increased fiscal penalty for counties who refuse to bargain with us
in good faith. As we renew our bargaining efforts across the state, recalcitrant counties will now face a 10% ongoing penalty until they come to the bargaining table with the wages, benefits, and respect we deserve. That’s as much as an $8 million penalty in some of our largest counties.
These are huge wins! Our work is paving a solid path toward statewide bargaining and giving us the leverage we need to continue bargaining at the county level in the meantime. We are in this fight for the long haul, and we will not stop until we have won what is rightfully ours—because when we fight, WE WIN!
In solidarity,
Editha Adams
IHSS Provider and UDW Statewide President


Luchando por mejores salarios y beneficios de proveedores de IHSS

¡Buenas noticias para los proveedores de IHSS!

Gracias a nuestra determinación y esfuerzo, los legisladores aprobaron un presupuesto estatal que nos acerca aún más a la negociación estatal, creando un camino hacia mejores salarios y dignidad para los proveedores de IHSS. El presupuesto exige que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) cree un plan para implementar un mejor sistema para la negociación de IHSS, que vence el 1 de enero de 2025. Este es el siguiente paso en un proceso de varios años para ganar la negociación estatal para los proveedores de IHSS.

El presupuesto también incluye fondos adicionales para aumentar el acceso a IHSS para niños con discapacidades y extiende los fondos para el programa IHSS Career Pathways hasta finales de 2024.

¡Y las buenas noticias no acaban ahí!

El presupuesto también incluye una mayor sanción fiscal para los condados que se nieguen a negociar con nosotros de buena fe. A medida que renovamos nuestros esfuerzos de negociación en todo el estado, los condados recalcitrantes ahora enfrentarán una multa continua del 10% hasta que lleguen a la mesa de negociaciones con los salarios, beneficios y el respeto que merecemos. Eso equivale a una multa de $8 millones en algunos de nuestros condados más grandes.
¡Estas son grandes victorias! Nuestro trabajo está creando un camino sólido hacia la negociación estatal y nos brinda la influencia que necesitamos para continuar negociando a nivel de condado mientras tanto. Estamos en esta lucha a largo plazo, y no nos detendremos hasta que hayamos ganado lo que es legítimamente nuestro, porque cuando luchamos, ¡GANAMOS!

En solidaridad
Editha Adams
Proveedora de IHSS y presidente estatal de UDW


Đấu tranh để có mức lương và phúc lợi IHSS tốt hơn

Tin vui cho đồng nghiệp chăm sóc IHSS! Nhờ sự quyết tâm và tận tụy của chúng ta, các nhà lập pháp đã thông qua ngân sách tiểu bang giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc thương thảo trên toàn tiểu bang, tạo ra con đường hướng tới mức lương và phẩm giá tốt hơn cho nhân viên chăm sóc IHSS! Ngân sách yêu cầu Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS) xây dựng kế hoạch triển khai một hệ thống thương thảo IHSS tốt hơn, hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng 2025. Đây là bước kế tiếp trong quy trình nhiều năm để đạt được quyền thương thảo trên toàn tiểu bang cho nhân viên chăm sóc IHSS.
Ngân sách cũng bao gồm tài trợ bổ sung để tăng khả năng tiếp cận IHSS cho trẻ em khuyết tật và nới rộng tài trợ cho chương trình huấn luyện nghề nghiệp IHSS Career Pathways cho đến cuối năm 2024. Và tin vui không dừng ở đây! Ngân sách cũng bao gồm hình phạt tài chính gia tăng đối với các quận thiếu thiện chí thương thảo với chúng ta Khi chúng ta đổi mới các nỗ lực thương thảo trên toàn tiểu bang, các quận ngoan cố giờ đây sẽ phải đối mặt với hình phạt 10% liên tục cho đến khi họ ngồi vào bàn thương thảo cho mức lương, phúc lợi và sự tôn trọng mà chúng ta xứng đáng có được.
Đó là mức phạt 8 triệu đô la ở một số quận lớn nhất. Đây là những chiến thắng vỹ đại! Công việc của chúng ta đang mở ra một con đường vững chắc hướng tới thương thảo trên toàn tiểu bang và mang lại cho chúng ta ảnh hưởng cần để tiếp tục thương thảo ở cấp quận trong thời gian chờ đợi. Chúng ta đang tham gia cuộc chiến lâu dài này và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được những gì thuộc về mình—bởi vì khi tranh đấu, CHÚNG TA CHIẾN THẮNG!
Trong tinh thần đoàn kết,
Editha Adams
Nhân viên Chăm sóc IHSS kiêm Chủ tịch Toàn tiểu bang UDW